processing...

Smakołyki

Miejska Galeria Sztuki Arsenał, Poznań, kurator: Zofia Starikiewicz

2010

Wystawa zatytułowana „Smakołyki” odbędzie się w Galerii Miejskiej „Arsenał” i w otoczeniu galerii, w przestrzeni Starego Rynku w terminie od 1 do 31 października 2010.
Ekspozycja i towarzysząca jej publikacja „Smakołyki” to projekt, konfrontujący dawne wzorce estetyczne z funkcjonującymi obecnie i poddający rewizji zakres tradycyjnych pojęć. Punktem wyjścia dla projektu są dwa kręgi problemowe współczesnej estetyki: teoria zmysłowości i feminizm. Wystawa przełamie tradycyjne schematy percepcji sztuki – oparte na wzroku, oddziaływać ma na wszystkie pięć zmysłów przy pomocy różnych środków wyrazu, np.: wideo, performance, obiektów przestrzennych, instalacji zapachowych, pożywienia – by najpełniej wyrazić doświadczenia dzisiejszej kultury, poszukującej nowej estetyki. „Smakołyki” zaprezentują sztukę twórców europejskich a zestawienie dzieł tych autorów pokazać ma zróżnicowane postawy artystyczne, które będą ze sobą współgrać lub stanowić kontrast. Wystawa będzie zaproszeniem do żywej dyskusji nad kulturowymi uwikłaniami zmysłowych doświadczeń, które ukazane zostaną z różnych, bardzo zindywidualizowanych perspektyw – co ma zachęcić odbiorców do głębszej refleksji.
Wartości kojarzone z rozróżnieniem na ciało i umysł są głęboko zakorzenione w hierarchiach percepcji, ponieważ to, co umysłowe, tradycyjnie uznawane było za wyższe od tego, co fizyczne. Dawne teorie piękna i odbioru estetycznego w większości są także teoriami przyjemności; nie każdy jednak rodzaj przyjemności postrzegany jest jako estetyczny. Hierarchia ta była powszechnym motywem zachodniej filozofii, która cielesność uczyniła sferą wstydliwą. Problematyka ciała chętnie wykorzystywana jest dziś przez wielu artystów, jednak na wystawie „Smakołyki” zostanie ukazana z zupełnie nowej perspektywy, podkreślającej zmysły, nastawionej na sensualne doznania i te doznania pogłębiającej.
Projekt ten ma na celu wydobycie zmysłu smaku, dotyku i węchu z estetycznego zapomnienia i przywrócenie opartych na nich doświadczeń, dziś zmarginalizowanych, w obszar zainteresowania współczesnej kultury. Można zauważyć, że artyści coraz częściej odwołują się do nich, aby wyrazić tak ważne dla człowieka emocje jak miłość, nienawiść, żal, radość, strach, cierpienie.
Do udziału w wystawie zaproszeni zostali artyści zarówno z Polski jak i z innych krajów Europy m.in.: Elżbieta Jabłońska, Milan Kunc (Czechy), Sigalit Landau (Izrael), Angelika Markul (Francja), Barbara Pilch, Izabela Tarasewicz. Twórcy proszeni są o wykonanie nowej pracy lub przeprowadzenie działania. Wykorzystane zostaną różne środki wyrazu: wideo, performance, obiekty przestrzenne, instalacje zapachowe, artykuły spożywcze – według uznania artystów. Celem wystawy jest również przełamanie tradycyjnych sposobów percepcji sztuki, dlatego zakładam iż część prac będzie nadawać się do konsumpcji nie tylko w znaczeniu odbioru, lecz również w dosłownym sensie – zostanie przez widzów zjedzona.
Projekt „Smakołyki” stanowić ma kompleksowe spojrzenie na omawianą problematykę, łącząc praktykę artystyczną z namysłem nad estetyką, filozofią i ukazując wzajemne przenikanie się tych dyscyplin. ”Smakołyki” ukazują sztuki wizualne w bogatym kontekście kultury poprzez wykorzystanie nowych form i pomysłów w nieustannym przekraczaniu granic między tym, co już artystyczne, a tym, co związane jest z praktykami codziennymi. Problematyka wystawy wymusza niekonwencjonalne działania, których dokładne efekty będziemy mogli poznać w trakcie jej trwania – zakładam, że inaczej wyglądała będzie wystawa w dniu otwarcia i inaczej w dniu zakończenia, gdy część prac zostanie zjedzona lub ulegnie biologicznej metamorfozie (np. rozkładowi).
Koncepcja wystawy pomyślana została w taki sposób, aby zachęcić widzów do aktywnego w niej uczestnictwa. Odwołuje się ona do doświadczeń elementarnych (np. odczucia zapachowe, smakowe) i dzięki temu sprzyjać będzie nawiązaniu osobistego kontaktu z dziełami. Projekt wskazuje na rolę kreacji artystycznej jako ważnego narzędzia komunikacji społecznej. Dowartościowuje obszary marginalizowane w estetyce. Naświetla i wzmacnia przekaz o roli sztuki jako wrażliwego medium, w którym ujawniają się problemy współczesnej kultury).
Towarzysząca wystawie publikacja nie będzie typowym katalogiem wystawy, lecz książką służącą teoretycznemu omówieniu zagadnień. Zawierać będzie teksty autorstwa badaczy współczesnej kultury, m.in. filozofa i estetyka prof. Romana Kubickiego, dr Anny Nacher. Publikacja ukaże się w trakcie trwania wystawy, tak aby mogła się w niej znaleźć fotograficzna dokumentacja. Przewidywana objętość publikacji – ok.70 stron.
Trwają rozmowy z patronami medialnymi przedsięwzięcia spośród mediów ogólnopolskich i regionalnych, jak: Artinfo, Exit, Obieg, Arteon, o.pl, Inter Tekst, Radio Merkury, WTK, IKS. Znacząca liczba zainteresowanych mediów gwarantuje szeroką promocję projektu.

Autorka koncepcji i kuratorka wystawy Zofia Starikiewicz

PREZENTOWANE PRACE

Nowe Życie
Smakołyki
Smakołyki
Smakołyki
Smakołyki
Smakołyki
Smakołyki
Smakołyki
Smakołyki
Smakołyki